تماس

می توانید اطلاعات مربوط به تماس با وب سایت خبری خودتان را در این قسمت قرار دهید. اطلاعات تماس شما می توانید شماره تلفن همراه شما باشد، یا می تواند آدرس مستقیم مراجعه به دفتر کار شما باشد. برای ویرایش اطلاعات برگه تماس میتوانید وارد منو مدیریت شده به بخش برگه ها مراجعه نمایید و بعد اقدام به ویرایش برگه تماس کنید.